Lauvtre

Råstoff fra norske lauvtreslag burde vært mer benyttet i hus og hytte. Våre lyse lauvtreslag har egenskaper som er lite kjent både blant eksperter og menigmann.
En viktig og fremtredende evne er å være lysekte.
Bjørk, Osp og Or har alle denne egenskapen, som kommer til sin rett når bildet av konfirmanten skal flyttes. Selv etter flere år på veggen ser du ikke fargeforskjell.

Stemoderlig behandling blant skogeierne har også sine fordeler. Resultatet er stammer med rik og variert kvistsetting. På gulv, vegg eller i tak gir det et livlig uttrykk med til dels stor variasjon i farge og kontrast. Egenskaper som kan forsterkes ved overflatebehandling med olje eller lakk.

 

Bjørk (betula)
Bjørka er det viktigste lauvtreslaget i Norge. Den utgjør 2/3-deler av det samlede volum lauvtrær.
Det finnes mer enn 40 bjørkearter på den nordlige halvkule, men bare to av artene danner treform her i landet. Det er hengebjørk (Betula pendula) og dunbjørk (Betula pubescens). Dunbjørk er hardfør og vokser over hele landet. Hengebjørka krever mer varme og har sin største utbredelse i lavereliggende strøk på Østlandet.
Bjørka er tradisjonelt blitt utnyttet til en rekke formål, men den kommersielle utnyttelsen er i forhold til ressurstilgangen beskjeden.

Bjørka etablerer seg raskt etter flatehogst, som frøplante eller ved stubbeskudd. Den er lyselskende og krever god plass for å utvikle store dimensjoner.
Tidlig regulering og stammekvisting er viktig for å oppnå rask vekst og god kvalitet. Styrkeegenskapene til bjørka er gode - den er seig og hard. Bøyefastheten er nesten 50% større enn hos gran, og i en bærende bjelke kan tverrsnittet reduseres med ca 20% i forhold til gran.
Ved riktig sortering kan en betydelig andel skjæres og foredles til gulv, paneler, innredninger og møbler.
Bjørka er enkel å behandle med beis, lakk eller olje, og den lar seg lett bearbeide både for hånd og maskinelt.
Forbrukernes ønske om lyse treslag i møbler og innredninger har gitt bjørka nye muligheter, og interessen for bjørk i kjøkken er stor.
Hardhet og styrke gjør bjørka godt egnet til gulv.

Bjørk i folkemedisin
Bjørka var i tidligere tider viktig som medisinplante, og i husholdet for øvrig.
Alle deler av treet kan benyttes, fra blader til bark.
Nevra inneholder bakteriehemmende stoffer som forlenger holdbarheten til melkeprodukter som lagres i neverkonter.
Bladene inneholder stoffer som virker vanndrivende, og som forebygger dannelse
av urinsyrekrystaller.


Osp (populus tremula)
Ospa er utbredt over hele landet, og når høstfargene kommer er den godt synlig i landskapet.
Den tilhører poppelfamilien, som har mer enn 300 arter.
Ospa er svært viktig for den økologiske balansen og det biologiske mangfoldet. Den gir mat og husrom for et stort antall arter.
For å gi virke av god kvalitet må ospa vokse på god mark. På karrig eller vassjuk jord mistrives den, og angripes raskt av råte.

Ospeveden er lys med liten fargeforskjell mellom yte- og kjerneved. Veden avgir ikke lukt og har liten varmledningsevne. Den passer derfor godt som materiale i badstuer.
Osppanel med frisk kvist gir et lyst panel med variasjon.
Den lyse og kvistfrie ospa egner seg svært godt som himling.

Osp i folkemedisin
Te av ospebark ble brukt avføringsmiddel og brekkmiddel. Av lauvet ble det laget te som hjalp på gikta.
Ospelauvet ble også gitt til hest mot kolikk.


Ill: Tegning av ospeblad, vedlagt

Or (alnus)
I Norge finnes to arter av or, Gråor (alnus incana) og Svartor (alnus glutinosa).
Svartora stiller strenge krav til varme og jordsmonn, og vokser i hovedsak langs kysten av Sør-Norge. Gråor tåler kaldere klima, og har sin utbredelse over hele landet.
Gråor har hurtig vekst, og vil på god jord være utvokst i løpet av 30 år. For å oppnå grove dimensjoner og god kvalitet kreves skjøtsel i form av regulering og tynning.

Oreveden er lett og luftig, med styrkeegenskaper som for gran.
Fargen kan variere mye fra lys til gul og rødbrun. Tørking ved høy temperatur gir en gråaktig farge. Selv om or har mer farge enn bjørk og osp er den lysekte.
Or blir ofte kalt Nordens mahogni, og får ved oljebehandling en gylden glans.
Benyttes or som panel får du en variert og livfull vegg.

Or i folkemedisin
Bark og nyutsprungne blad har antiseptisk virkning.
De nitrogenbindende bakterieknollene på orerøttene ble kalt løypekuler, og gitt til kyr for å få dem til å ta kalv.